معامله گران بازار فارکس (2)

معامله گران بازار فارکس

معامله گران بازار فارکسمعامله گران بازار فارکس

همانطور که گفته شد بازیگران اصلی و معامله گران بازار فارکس را دولت هاي و بانک هاي مرکزي، شرکت ها و بانک هاي بازرگانی، صندوق هاي تامین سرمایه، شرکت هاي کارگزاري، سرمایه گذاران، معامله گران خرد فارکس و سفته بازان تشکیل داده اند. در این مطلب موارد ذکر شده به شکل واضحتر بیان شدند. اصلی ترین معامله گران بازار فارکس ، بانک هاي بازرگانی هستند که در حال اجراي سفارشات صادرکنندگان، وارد کنندگان، موسسات سرمایه گذاري، موسسات سرمایه گذاري بیمه و بازنشستگی، پوشش دهندگان ریسک و افراد سرمایه گذار می باشند.

بانک هاي بازرگانی همچنین طبق نرخ ها و نرخ بهره خودشان اقدام به انجام معامله می کنند. درآمد روزانه بانک هاي بزرگ معمولاً اغلب از مرز چندین هزار میلیون دلار آمریکا تجاوز می کند و بسیاري از این بانک ها در حال کسب سود از انجام معاملات ریسکی هستند. کارگزاران نیز نقش مهم پیمانکاري را بین تعداد زیادي از بانک ها، شرکت هاي سرمایه گذاري، کارگزاران بورس آتی، مراکز معاملاتی و غیره ایفا می کنند. بانک هاي بازرگانی و کارگزاران در قیمتی که بقیه در حال معامله هستند اقدام به خرید و فروش نمی کنند بلکه در حال معامله با قیمت هاي خودشان هستند به این ترتیب نقش به سزایی در تعیین قیمت ها و جهت دهی به .(market-makers) . آنها دارند. ما آنها را بازارساز می نامیم
دیگر معامله گران در فارکس بر خلاف بازارسازانی که در بالا معرفی شدند نمی توانند نقش موثري در بازار ایفا کنند و در برابر بازارسازان حالت منفعل به خود می گیرند به همین دلیل توانایی تحمیل قیمت خود به بازار را ندارند و از قیمتی تبعیت می کنند که بازارسازان ارائه می دهند. این دسته، معامله گران منفعل نامیده می شوند که به طور معمول به دنبال اهداف زیر هستند: انجام پرداخت هاي قراردادهاي وارداتی و صادراتی، سرمایه گذاري در خارج از کشور و یا ایجاد شعبات خارجی، ایجاد سرمایه گذاري مشترك، توریسم، معاملات اعتباري پر ریسک، معاملات پوشش دهنده ضرر ارزهاي خارجی و غیره.

فهرست شرکت کنندگان در بازار فارکس گواه این مدعاست که این بازار در وسعت زیادي توسط مقاصد تجاري بزرگ و براي دستیابی به اهدافی کاملاً جدي مورد استفاده قرار می گیرد. تغییر در نرخ ارز می تواند روي صادرکنندگان یا واردکنندگان تاثیر بگذارد ، همچنین دیگر مشاغل تجاري در حال متحمل شدن ضررهاي هنگفت هستند که آنها را مجبور می کند از ابزارهاي متنوع پوشش دهنده ضرر مانند معاملات پیش فروش (سلف)، معاملات اختیاري (آپشن)، معاملات آتی و دیگر روشها استفاده کنند. فارکس بخش مهم هر تجارت موفقی است. معامله گران فارکس را می توان به چندین گروه تقسیم کرد:

بانک هاي مرکزي

وظیفه اصلی بانک هاي مرکزي تنظیم نرخ تبدیل بین معامله گران بازار فارکس است تا بتوانند از نوسان ناگهانی نرخ هاي ارزهاي کشورهایشان جلوگیري کنند، به این ترتیب قادر خواهند بود جلوي بحران هاي اقتصادي را بگیرند و توازن بین صادرات و واردات را حفط کنند. بانک هاي مرکزي تاثیري مستقیمی روي بازار ارز دارند. نقش آنها می تواند مستقیم (به شکل مداخله ارزي) و یا غیرمستقیم (ازطریق تنطیم عرضه ارز و نرخ بهره) باشد. بانک هاي مرکزي ممکن است به طور مستقل و به منظور تاثیر گذاري روي ارز ملی خودشان وارد بازار شوند و یا اینکه همراه با بانک هاي مرکزي دیگر به منظور انجام یک سیاست پولی مشترك در بازار بین المللی و یا سرمایه گذاري هاي مشترك وارد بازار شوند. بانک هاي مرکزي معمولاً با هدف کسب سود وارد فارکس نمی شوند بلکه سعی دارند نرخ برابري ارز ملی شان را تثبیت و یا تصحیح کنند چراکه این موضوع نقش تاثیرگذاري در اقتصاد کشورشان ایفا می کند. در بازار را به بانک هاي مرکزي نسبت داد بلکه آنها بسته به « صرفاً فروش هاي بزرگ » و یا « صرفاً خریدهاي بزرگ » نمی توان چالش هاي خاصی که با آن مواجه هستند، می توانند هر دو تاثیر را روي بازار بگذارند. بانک هاي مرکزي همچنین ممکن است از طریق بانک هاي بازرگانی وارد بازار شوند. اگرچه در این گونه موارد هدفشان کسب سود نیست اما درگیر فعالیت هاي بدون سود هم نمی شوند به همین دلیل مداخله بانک هاي مرکزي معمولا همزمان از طریق بانک هاي بازرگانی صورت می گیرد. بانک هاي مرکزي کشورهاي مختلف گاهی اوقات به منظور مداخله هاي هماهنگ دست به اقدامات مشترك می زنند. بانک هاي مرکزي اي US ) ( که بیشترین تاثیر را روي بازار جهانی ارز دارند عبارتند از: بانک مرکزي ایالات متحده (فدرال ریزرو ایالات متحده Old باصطلاح Bank of England) بانک مرکزي اتحادیه اروپا، بانک مرکزي انگلستان (FED یا Federal Reserve .(Bank of Japan) و بانک مرکزي ژاپن (Lady

بانک هاي تجاري

در بین معامله گران بازار فارکس ، بانک هاي تجاري بیشترین معاملات را در فارکس انجام می دهند. دیگر شرکت کنندگان در فارکس از طریق افتتاح حساب در بانک هاي تجاري اقدام به انجام عملیات تبدیل و سپرده براي اخذ اعتبار می کنند. بانک ها تقاضاي بازار براي تبدیل ارز و افزایش سرمایه یا سرمایه گذاري را (از طریق معاملات با مشتریها) جمع آوري می کنند تا بتوانند آنها را در بانک هاي تجاري به جریان بیاندازند. بانک ها به غیر از انجام معامله طبق درخواست مشتري ها، ممکن است به طور مستقل و با هزینه خودشان اقدام به معامله کنند. فارکس در پایان روز، تبدیل به بازار معاملات بین بانکی می شود به همین دلیل وقتی از حرکت تغییر نرخ برابري یا نرخ هاي بهره صحبت می کنیم به بازار تبادل ارز بین بانکی فکر می کنیم. بازارهاي بین المللی تبادل ارز اکثراً تحت تاثیر بانک هاي بین المللی بزرگی هستند که حجم معاملات روزانه شان به هزاران میلیون دلار می رسد. این بانک ها عبارتند از: دویچه بانک، بانک بارکلیز، یونیون بانک سوئیس، سیتی بانک، چِیس منهتن بانک و بانک استاندارد چارترِد و دیگر بانک ها. تفاوت اصلی این بانک ها با یکدیگر حجم معاملاتشان است که مدام نرخ برابري ارزها را تغییر می دهد. معامله گران بزرگ هم می توانند در نقش کسانی هستند که به افزایش ارزش ارز علاقه – « خریداران » . ظاهر شوند « فروشندگان بزرگ » و هم در نقش « خریداران بزرگ » کسانی هستند که به کاهش ارزش ارز علاقه دارند. بازار در تعادلی دائمی بین خریداران و فروشندگان به – « فروشندگان » . مندند سر می برد به همین دلیل نرخ برابري ارزها در محدوده هایی معین در نوسان است. البته در مواقعی که یکی از این دو گروه “غالب شود” نوسان نرخ هاي تبدیل ارزها به یکدیگر در مسیري خاص شدیدتر می شود. شرکت هایی که معاملات ارزي انجام می دهند شرکت هایی که در معاملات بین المللی حضور دارند دائماً تقاضاي خرید ارز (وارد کنندگان) یا تقاضاي فروش ارز (صادرکنندگان) دارند همچنین این شرکت ها اقدام به سپرده گذاري و یا جذب سرمایه ها در قالب سپرده هاي کوتاه مدت نیز می کنند. این دسته از معامله گران در فارکس، دسترسی مستقیم به بازار دارند و مبادلاتشان را انجام می دهند و از طریق بانک هاي بازرگانی نسبت به سپرده گذاري نقل و انتقالاتشان اقدام می کنند.

شرکت هاي سرمایه گذاري بین المللی

(شرکت هاي سرمایه گذاري، شرکت هاي سرمایه گذاري اي که صرفاً در بازار پول سرمایه گذاري می کنند و شرکت هاي بین المللی در این دسته از معامله گران بازار فارکس قرار دارند.). این موسسات و شرکت ها که نمایندگی شرکت هاي سرمایه گذاري بین المللی مختلف را دارند، مدیریت سرمایه در بخش اوراق بهادار و سهام دولتی و شرکتی در کشورهاي مختلف در قالب سبدهاي خرید متنوع متشکل از سرمایه گذاري در حیطه هاي مختلف را انجام می دهند. به این شرکت ها در مکالمات محاوره اي معامله گران انگلیسی زبان “فاندز” اطلاق می شود. مشهورترین شرکت سرمایه گذاري، شرکت “کوآنتوم” متعلق به “جورج سوروس” است که در حال اجراي موفق معاملات ریسکی ارز است، شرکت سرمایه گذاري “دیم ویتر”نیز جزو همین دسته شرکت ها است. شرکت هاي بین المللی مهم در زمینه سرمایه گذاري هاي صنعتی خارجی، ایجاد شرکت هاي تابعه، سرمایه گذاري هاي مشترك و امور مشابه فعالیت و دیگران بخشی از این گروه هستند. (BP(British Petroleum ،GE (General Electric) ،Nestle ،Xerox . دارند

صرافی

در برخی از کشورها که اقتصادشان در حال تغییر به سمت اقتصاد بازار آزاد است، صرافی هایی وجود دارند که کارشان تبدیل ارز براي مشاغل و تنطیم نرخ هاي بازار تبدیل ارز است. دولت معمولاً در این کشورها به شدت در تنظیم نرخ برابري ارزها تاثیر گذار است و در حال سود بردن از حضور خریداران و فروشندگان در بازار مبادلات ارزي می باشد. صرافی های ملموس ترین از اتواع معامله گران بازار فارکس می باشند.

شرکت هاي کارگزاري

شرکت های کارگزاری آشناترین عضو از معامله گران بازار فارکس می باشند. خریدران و فروشندگان ارز را گرد هم جمع می آورند و مبادلات بین آنها را مدیریت کرده و در عملیات هاي سپرده گذاري و وام شرکت می کنند. کارگزارها بابت خدمات واسطه گریشان، درصدي از معاملات انجام شده را به عنوان کارمزد (کمیسیون) کسر می یک ECN . شبکه ارتباطی الکترونیکی)در حال گسترش هستند – ECN (ECN کنند. اخیراً کارگزارهاي معروف به کارگزارهاي پلت فرم الکترونیکی است که در آن سفارشات تبادل ارز از عرضه کننده هاي مختلف با هم جمع شده اند. مشتریان آنها عبارتند از بانک هاي بزرگ، شرکت هاي کارگزاري و مشتریان فردي. مقدار سرمایه سپرده اولیه براي این دسته از کارگزارها معمولاً زیاد است به طوریکه کار کردن با این بروکرها براي کسانی که به شکل فردي اقدام به سرمایه گذاري می کنند بسیار پرهزینه می باشد. به طرف قرارداد با مشتریانشان نیستند و فقط کارمزد (کمیسیون) اخذ می کنند. ECN نظر می رسد که بروکرهاي

افراد معمولی

مردم عادي اي که حجم زیادي از مبادلات غیر تجاري را در قالب توریسم، انتقال دستمزد، حقوق بازنشستگی، حقوق امتیاز و خرید و فروش پول نقد انجام می دهند با ایجاد سیستم معاملات اعتباري، این امکان براي افراد معمولی هم فراهم شده است تا بتوانند به منظور کسب سود، سرمایه هاي بلااستفاده شان را در بازار فارکس به جریان بیاندازند.

آموزش فورکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *